Meer aandacht voor risicojongeren en jongerenoverlast in Hoogeveen

Hoogeveen – In januari 2011 is de visie integraal jeugdbeleid door de gemeenteraad vastgesteld.
Verreweg de meeste jongeren zijn positief en zorgen niet voor overlast. Slechts een klein deel van de jongeren hangt op straat, gebruikt overmatig alcohol of drugs en zorgt wel voor overlast. Uit deze visie zijn vier vervolgopdrachten gekomen die gaan over deze kleine groep:

Notitie herijking jongerenwerk

Het jongerenwerk bevindt zich op een breed terrein; van het organiseren van leuke activiteiten tot proberen contact te krijgen met jongeren die dreigen af te glijden. Door die brede inzet is de precieze opdracht uit het oog verloren. Daarom is een notitie vastgesteld welke doelen het jongerenwerk moet dienen. Het is de bedoeling dat jongerenwerkers nog meer de straat opgaan op momenten dat jongeren buiten hangen en met hen in gesprek komen. Aandacht voor risicojongeren en jongerenoverlast staat voorop. Van belang is dat jongerenwerkers goed afstemmen met het opbouwwerk, combinatiefunctionarissen en de straatcoach, want het moet duidelijk zijn wat ieders kerntaak is. De gemeente heeft vooral behoefte aan informatie. Daarom komt er regelmatig overleg waardoor de gemeente meer zicht krijgt op wat leeft onder hangjongeren en wat het jongerenwerk doet.

Notitie voor ontmoetingsplekken voor jongeren

Wijk-, buurt- en dorpshuizen moeten voor alle buurtbewoners toegankelijk zijn, dus ook voor jongeren. Zij moeten onder bepaalde voorwaarden gebruik kunnen maken van de huizen. In sommige Wijk-, buurt- en dorpshuizen loopt dat al goed, in een aantal nog niet. De gemeente gaat strikter toezien op de toegankelijkheid van wijk-, buurt- en dorpshuizen voor jongeren.
Jongerenontmoetingsplaatsen (JOP’s) zijn in het verleden ingericht om een halt toe te roepen aan overlast en vernielingen door jongeren. Van de zestien zijn er nog maar twee over. Het college komt tot de conclusie dat JOP’s als overlastbestrijding niet of voor korte tijd werken. Wel denkt het college aan een positieve insteek van het bieden van mogelijkheden voor jongeren in de openbare ruimte waarbij jongeren worden gestimuleerd tot positief gedrag.

Terugdringen alcoholgebruik jongeren en onderzoek drugsgebruik in Hoogeveen

Alcohol- en drugsgebruik onder jongeren ligt in Hoogeveen hoger dan elders in de provincie. Om dat tegen te gaan wil het college onder meer regels en de handhaving aanscherpen ten aanzien van alcoholverkoop. Aan de evenementenvergunningen worden voorwaarden rond alcoholmisbruik toegevoegd.
Uit een eerste inventarisatie blijkt dat ook het drugsgebruik in Hoogeveen aanzienlijk is. Daarom wordt er een vervolgonderzoek gedaan naar drugsgebruik onder jongeren om de aard en de omvang van het probleem vast te stellen. Het college gaat er voor zorgen dat drugsdealers meer op de huid wordt gezeten en de pakkans fors wordt vergroot.

Notitie aanpak jeugdoverlast
Ruim een jaar geleden heeft de gemeente een straatcoach aangesteld. Het was een van de maatregelen om de jeugdoverlast te verminderen. Deze functionaris vult de leemte tussen het jongerenwerk en de politie. Uit de evaluatie blijkt dat de straatcoach een belangrijke rol is gaan vervullen. Hij heeft veel tijd geïnvesteerd in het opbouwen van contacten met jongerengroepen. Jongeren reageren goed op hem en nemen aanwijzingen van hem aan. Hoewel niet was voorzien heeft de straatcoach zich ook ontpopt tot een belangrijke gesprekspartner van ouders van overlastgevende jongeren en omwonenden. Hij fungeert hierin als een soort meldpunt en vertrouwenspersoon. De jongeren zelf zijn eveneens positief over de straatcoach. Ze vertrouwen hem en luisteren naar hem.
Overlast is er nog steeds in het centrum en de wijk De Weide, maar op vijf andere plekken is die wel zo goed als verdwenen. De aanstelling van de straatcoach betrof een proef, maar resultaten zijn zo goed dat het college de straatcoach wil houden. Wel wordt de functie ondergebracht bij de Stichting Welzijnswerk. Voordelen daarvan zijn onder meer een betere dagelijkse sturing op de inzet en optimale informatie-uitwisseling en samenwerking met het jongerenwerk.

Foto – Archief Persbureau Meter/Hinda Meter