Teeven; “Pakket aan maatregelen om criminaliteit van risicojongeren effectiever aan te pakken”

Den Haag – Met het wetsvoorstel adolescentenstrafrecht komt Staatssecretaris Teeven (Veiligheid en Justitie) met een breed pakket aan maatregelen om de criminaliteit van risicojongeren beter en effectiever aan te kunnen pakken. Het adolescentenstrafrecht biedt een samenhangend sanctiepakket voor 15- tot 23–jarigen. Hierin staat een dadergerichte aanpak van risicojongeren centraal. Het wetsvoorstel biedt meer flexibiliteit bij het opleggen van sancties rond de leeftijdsgrens van 18 jaar. Teeven heeft het wetsvoorstel aan diverse partijen ter consultatie aangeboden.

Het kabinet wil dat grensoverschrijdend gedrag van risicojongeren wordt teruggedrongen. Met de invoering van het adolescentenstrafrecht komt Teeven tegemoet aan de afspraken zoals neergelegd in het regeerakkoord. Het adolescentenstrafrecht biedt de mogelijkheid om bij de sanctionering niet alleen rekening te houden met de ernst van de strafbare feiten, maar meer dan voorheen ook met de ontwikkelingsfase van jongvolwassenen. De staatssecretaris stelt hiervoor een breed en samenhangend sanctiepakket beschikbaar voor adolescenten in de leeftijd van 15 tot 23 jaar. De strafrechtelijke aanpak van 18-minners en 18-plussers zal daarbij beter op elkaar aansluiten.

Bij de invoering van het adolescentenstrafrecht is ook voorzien in de mogelijkheid om strenger te straffen bij ernstige delicten. Zo wordt de maximale duur van jeugddetentie verhoogd van twee naar vier jaar en kan een zwaar zeden- of geweldsmisdrijf niet meer met alleen een taakstraf worden bestraft. In de straffen worden ook andere wijzigingen doorgevoerd. De verplichte nazorg na jeugddetentie krijgt vorm met een voorwaardelijke invrijheidsstelling. Daarbij kan ondermeer als voorwaarde worden gesteld dat de adolescent onderwijs zal volgen. Ook bij een voorwaardelijke veroordeling kan het volgen van onderwijs als bijzondere voorwaarde worden opgelegd. Bij de voorwaardelijke sancties kan de rechter daarnaast elektronisch toezicht bevelen.

Met het wetsvoorstel neemt Teeven maatregelen om slimmer en effectiever in te kunnen grijpen in de ontwikkeling van adolescenten. Zo wordt de grens voor toepassing van het jeugdstrafrecht bij meerderjarigen verhoogd van 21 naar 23 jaar. Verder bevordert hij het gebruik van intensieve gedragsinterventies waarbij ook het gezin of de omgeving van de veroordeelde kunnen worden betrokken. Dit is onder meer mogelijk in het kader van de gedragsbeïnvloedende maatregel. Hierbij neemt de jeugdige of jongvolwassene deel aan een intensief programma dat is gericht op het terugdringen van de recidive. Bij onvoldoende medewerking aan dit programma kan de veroordeelde tijdelijk (een ‘time-out’) of langdurig in een jeugdinrichting worden geplaatst. Bij deze maatregel worden ook nachtdetentie en elektronisch toezicht mogelijk gemaakt. Ook zo wil Teeven een effectieve deelname aan het programma bevorderen.

De Staatssecretaris neemt met het wetsvoorstel tevens maatregelen om de samenleving beter te kunnen beschermen. De rechter krijgt daarvoor de mogelijkheid om een pij-maatregel om te zetten in TBS. Het gaat hierbij om gevallen waar blijkt dat de veroordeelde nog steeds gevaarlijk is wanneer de pij-maatregel eindigt en het nodig is om de behandeling in een justitieel kader voort te zetten.

Foto – Archief Persbureau Meter