Zintuiglijk gehandicapten en ouderen van tachtig jaar of ouder hoeven niet meer naar Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ)

Den Haag – De ministerraad heeft er op voorstel van staatssecretaris Veldhuijzen van Zanten-Hyllner van Volksgezondheid,Welzijn en Sport mee ingestemd om het Zorgindicatiebesluit te wijzigen. op grond van deze wijziging zich niet meer tot het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ) te wenden voor het krijgen van zorg.

Ouderen van tachtig jaar of ouder kunnen zich voor de indicatiestelling voor verblijf in een AWBZ-instelling rechtstreeks wenden tot de instelling. Het gaat hier om langdurige zorg aan een groep voor wie opname in een instelling als enige optie onvermijdelijk is geworden. Het CIZ stelt nog wel formeel het indicatiebesluit vast. Ook zintuiglijk gehandicapten hebben voor AWBZ-behandeling geen (her)indicatiebesluit meer nodig van het CIZ. Verbeteringen rondom de indicatiestelling leveren een aanmerkelijke vermindering van administratieve lasten op.

Foto – Archief Persbureau Meter